Corpus of Institute of the Estonian Language

View resource name in all available languages

Eesti Keele Instituudi tekstikorpus

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-00018L

Text corpus of Institute of the Estonian Language is compiled of random collected texts (10.4M word forms, ca 80% newspaper articles) and thus isn't representative nor well balanced.

View resource description in all available languages

EKI tekstikorpus on koostatud juhuslikult kogutud materjalist (10,4 miljonit sõnavormi; u 80% ulatuses ajalehetekstid) ja pole seega 'representatiivne'. Ka ei ole korpus märgendatud, sobides eelkõige leksikaalse materjali otsinguks.

You don’t have the permission to edit this resource.