Estonian as a Second Language Teacher's Tools 2020

View resource name in all available languages

Eesti keele kui teise keele õpetaja tööriistad 2020

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-08357L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-08357L

https://sonaveeb.ee/teacher-tools

Viita kui: Kallas, Jelena; Üksik, Tiiu; Koppel, Kristina; Kerge, Krista; Pool, Raili; Argus, Reili; Bauer, Annika; Alp, Pilvi; Epner, Anu; Tsepelina, Katrin 2020. Eesti keele kui teise keele õpetaja tööriistad. Eesti Keele Instituut. https://sonaveeb.ee/teacher-tools (05.03.2020)

Eesti keele kui teise keele õpetaja tööriistad on keelportaali Sõnaveeb alamleht, mis on abiks keeleõpetajatele ja teistele keeleõppega seotud spetsialistidele kursuste kavandamisel ning õppematerjalide, harjutusvara ja testide koostamisel.

Tööriistakast sisaldab kolme komponenti: keeleoskustasemetega märgendatud sõnavaraloendid, grammatiline profiil ja teksi sõnavara hindamise tööriist.

Sõnavara osa sisaldab eri vanuses eri keeleoskustasemetega õppijate sõnavaraloendeid. Eristatud on noored keeleõppijad (keeleoskustasemed eelA1 (koolieelikud), A1(I kooliaste – 1.–3. klass), A2 (II kooliaste – 4.–6. klass) ja B1 (III kooliaste – 7.–9. klass)) ja täiskasvanud keeleõppijad: algtasemel keeleõppija (A1 ja A2), iseseisev keelekasutaja (B1 ja B2) ja vilunud keelekasutaja (C1 ja C2).

Grammmatika osa sisaldab noore keeleõppija (keeleoskustasemed eelA1 (koolieelikud), A1 (I kooliaste – 1.–3. klass), A2 (II kooliaste – 4.–6. klass) ja B1 (III kooliaste – 7.–9. klass)) soovitusliku grammatilise pädevuse kirjeldust. Profiili koostamisel oli suur roll ekspertgrupil, kuhu kuulusid: Krista Kerge, Raili Pool, Pilvi Alp, Anu Epner, Reili Argus, Annika Bauer. Noore keeleõppija B2 ja täiskasvanute grammatilise pädevuse kirjeldus on väljatöötamisel.

Teksti sõnavara hindamise programm analüüsib tekste sõnavara eri keeleoskustasemete loendite põhjal ning näitab, mis keeleoskustaseme sõnavara tekst sisaldab.

Noore keeleõppija sõnavaraloendite ja grammatilise profiili koostamisel olid aluseks järgnevad materjalid:
1. Korpused:
1.1. Lastekeelekorpuse CHILDES eesti keele alamkorpus (koolieelikud).
1.2. Eesti keele õppija korpus EMMA (3. klassi eesti keele kui emakeele tasemetööde kirjalikud osa (2017; 299 tööd); 6. klassi eesti keele kui teise keele tasemetööde kirjalik osa (2016-2018; 1614 tööd); põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksami kirjalik osa (2016-2018; 902 tööd)) (DOI: 10.15155/1-00-0000-0000-0000-001A5L)
1.3. Eesti keele kui teise keele kooliõpikute lausete korpuse 2020 (DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-08236L) 3., 6. ja 9. klassi õpikud.
2. Dokumendid:
2.1. Euroopa keeleõppe raamdokument (2007)
2.2. Euroopa keeleõppe raamdokumendi sõsarväljaanne (2018)
2.3. Euroopa Nõukogu noorte õppijate tasemekirjeldused vanustele 7-10 ja 11-15.
3. Grammatikakirjeldused:
3.1. Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina 2007. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Täiskasvanute sõnaloendite koostamise alusmaterjalid olid:
1. Seni ilmunud eri keeleoskustasemete sõnavara kirjeldused
1.1. Kerge, Krista 1996. Funktsionaalse keeleoskuse taseme määratlemine. Tallinn: Haridusministeerium.
1.2. Laur, M. 1998. Tuumiksõnade loend. – M. Laur. 1998. Esimene verstapost. Eesti keele suhtluse algtase. Tallinn: REKK.
1.3. Kerge, K., Pajupuu, H., Ilves, M. 2008. Esmane sõnastik. – M. Ilves. Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, Tallinna Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium.
1.4. Ehala, M., Saarso, K., Vare, S., Õispuu, J. 1997. Suhtlusläve sõnaindeks. – Eesti keele suhtluslävi. Kultuurikoostöö Nõukogu. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
2. Eesti Keele Instituudis koostatud ja koostamisel olevate õppesõnastike materjalid
2.1. Pärn, H., Simm, L. 1989. Eesti keele baassõnastik = Базовый словарь эстонского языка. Tallinn: Keele ja Kirjanduse Instituut.
2.2. Kallas, J., Tiits, M., Tuulik, M., Koppel, K., Jürviste, M. 2015. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-05925L.
2.3. Eesti keele kollokatsioonisõnaraamat. Ilmumas. Vt lähemalt Kallas, J., Koppel, K., Tuulik, M. 2015. Korpusleksikograafia uued võimalused eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 11, 75−94.
3. Eesti keele korpused
3.1. Eesti keele A1–C1 õpikute korpus 2018. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-071E9L. Korpus sisaldab A1, A2, B1, B2 ja C1 keeleoskustasemega eesti keele õppijatele suunatud õpikute materjali, sh sõnavara loendeid, tekste ja harjutusi.
3.2. Eesti keele ühendkorpus 2017. DOI: 10.15155/3-00-0000-0000-0000-071E7L. Ühendkorpuse suurus on 1,3 miljardit sõnet.


Autorid: Jelena Kallas, Tiiu Üksik, Kristina Koppel, Krista Kerge, Raili Pool, Reili Argus, Annika Bauer, Pilvi Alp, Anu Epner, Katrin Tsepelina.

You don’t have the permission to edit this resource.