Estonian Coursebook Corpus sentences 2018 (archived)

View resource name in all available languages

Eesti keele A1-C1 õpikute lausete korpus 2018 (arhiveeritud)

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-071E9L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-071E9L

Korpus sisaldab A1, A2, B1, B2 ja C1 keeleoskustasemega eesti keele õppijatele suunatud õpikute tekstidest eraldatud täislauseid. Korpuses on märgendatud tekstistruktuuri üksused lause <sentence> ja osalause <clause>. Kõik korpuse laused on keeletaseme piirides unikaalsed.
Korpuse aluseks on Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2017, mis koosnes ca 200 000 sõnest ja ca 24 000 lausest. Eesti keele A1-C1 õpikute korpuse 2017 sisust ekstraheeritud täislausetest loodigi Eesti keele A1-C1 õpikute korpus 2018, millega kaasnes käsitsi kontroll (sisse jäeti semantiliselt terviklikud laused, kontekstisidusad ja valesti tuvastatud laused jäeti välja).
Korpuses on kaheksa õpikut:
Pesti, M., Ahi, H. (2015). E nagu Eesti: eesti keele õpik algajatele. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus.
Kitsnik, M., Kingisepp, L. (2002). Avatud uksed: eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele: õpperaamat. Tallinn: TEA Kirjastus.
Kitsnik, M. (2012). Eesti keele õpik: B1, B2. Tallinn: M. Kitsnik.
Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik A1. Tallinn: Justiitsministeerium.
Pesti, M., Ahi, H. (2012). Eesti keele õpik A2. Tallinn: M. Pesti.
Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik B1. Tallinn: Justiitsministeerium.
Sooneste, M. (2007). Eesti keele õpik: vene õppekeelega gümnaasium: kesk- ja kõrgtase. Tallinn: Varrak.
Rammo, S., Teral, M., Klaas-Lang, B., Allik, M. (2012). Keel selgeks!: eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: Avita.
Seitse esimest õpikut digitaliseeriti Eesti Rahvusraamatkogu digitaliseerimiskeskus. Sirje Rammo jt (2012) õpikust on kasutatud käsikirja doc-faile.
Korpus on UTF-8 kodeeringus. Korpus on lemmatiseeritud, märgendatud ja ühestatud analüsaatori EstNLTK abil.
Korpus loodi Eesti Keele Instituudi ja Lexical Computing Ltd. (https://www.sketchengine.co.uk/) koostöös.

You don’t have the permission to edit this resource.