Estonian Runic Songs' Database

View resource name in all available languages

Eesti regilaulud

DOI:

10.15155/9-00-0000-0000-0000-0008FL

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/9-00-0000-0000-0000-0008FL

Estonian Runic Songs’ Database contains 85 490 texts of runic songs - nearly two thirds of all runic songs’ texts from the Estonian Folklore Archives at the Estonian Literary Museum. These are the oldest text recordings of Estonian runic songs (the text recordings were created in the 19th century and in the first decades of the 20th century). In addition to the runic songs, the database also has songs of transitional form and end-rhymed songs (about 6000). Texts are being added constantly. Please send an e-mail to contactpersons for access to full text corpus.

Keywords: Estonia, Estonian Literary Museum, Estonian, songs, runic song

View resource description in all available languages

Regilaulude andmebaas sisaldab 85 490 regilauluteksti, ligi kaks kolmandikku Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis talletatud regilaulutekstidest. Andmebaasist leiab vanema osa regilaulude kirjapanekutest – 19. sajandil ja 20. sajandi algukümnenditel kogutud tekstid. Lisaks regilauludele on andmebaasis ka u 6000 siirdevormilist ja lõppriimilist laulu. Tekste lisatakse järjest juurde. Andmebaasi on võimalik kasutada nimetatud veebilehe kaudu või (ühtse tekstikorpusena kasutamiseks) kontakteerudes kontaktisikutega.

Koostajad: Janika Oras (projektijuht), Liina Saarlo ja Mari Sarv (koostajad), Kanni Labi (tekstide ettevalmistamine ja tüpoloogiline korrastamine), Merli Uus ja Reda Šmitaite (tehniline teostus).
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv
Tartu 2003-2021

Märksõnad: Eesti, Eesti Kirjandusmuuseum, rahvaluule, regilaul, laul

Schlüsselwörter: Estland, Estnisches Literaturmuseum, estnisch, Texte, Lieder

Ключевые слова: Эстония, Эстонский литературный музей, эстонский, тексты, песни

You don’t have the permission to edit this resource.