Linguistic attitudes in Estonia 2015

View resource name in all available languages

Keelehoiakud Eesti keelekeskkondades 2015

DOI:

10.15155/1-00-0000-0000-0000-00162L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-00162L

Data from a survey on linguistic attitudes carried out in Estonia in the spring of 2015, ordered by the Sustainability of Estonian in the Era of Globalisation research project of the University of Tartu. The demographically balanced sample consists of 1006 respondents aged 15-74. The questions cover the respondents' basic demographic information, their language proficiencies, daily language choices, linguistic attitudes and views on language politics. The respondents could choose either an Estonian or Russian version of the questionnaire (their choices are recorded in the dataset). The dataset consists of 200 variables, most of them being responses to the questions, along with some derived variables. The dataset comes with meta-data that describes the variables and lists the questionnaire questions and their English translations; the original questionnaires are available as well. The data are available in multiple formats (including plain text csv). This research was supported by the Estonian Research Council grant IUT20-3.

View resource description in all available languages

Tartu Ülikooli uurimisprojekti Eesti keele kestlikkus avatud maailmas (EKKAM) tellimusel 2015. aasta kevadel Eestis läbi viidud keelehoiakuid puudutava küsimustiku vastused. Demograafiliselt tasakaalustatud valimis on 1006 vastajat vanuses 15-74. Küsimused hõlmavad vastajate demograafilist infot, keeleoskust, igapäevaseid keelevalikuid, keelehoiakuid, keelepoliitilisi vaateid. Küsimustikule oli võimalik vastata nii eesti kui vene keeles, vastavalt küsitletava valikule (ankeedi valik on andmestikus salvestatud). Andmestikus on 200 tunnust, millest suurema osa moodustavad küsimuste vastused, lisaks mõned küsimuste vastustest tuletatud tunnused. Andmestikuga kaasas on meta-andmete fail, kus on kirjeldatud tunnuste tüübid ja küsimused, samuti algsed ankeedid. Andmed on saadaval mitmes erinevas formaadis (sh csv tekstifail). Uurimistöö on valminud Eesti Teadusagentuuri grandi IUT20-3 toel.

You don’t have the permission to edit this resource.