Speech Corpus of Phonological Variation

View resource name in all available languages

Fonoloogilise varieerumise kõnekorpus

DOI:

10.15155/3-00-0000-0000-0000-08971L

Please use DOI in citation: https://doi.org/10.15155/3-00-0000-0000-0000-08971L

Korpus sisaldab 191 keelejuhi etteloetud materjali. Salvestused on tehtud erinevates Eesti piirkondades 2015.–2017. aastal. Iga keelejuht loeb ette 53–56 lauset. Lausetes esineb 36 VVC-struktuuriga i-tüvelist sõna palatalisatsiooniuuringuteks, 51 varieeruva vältega sõna välteuuringuteks ja 42 h-algulist sõna.

Märgendus: Kogu materjal on sõna- ja häälikutasandil automaatselt segmenteeritud. Lisaks on 101 keelejuhi kõnematerjalis segmentatsioon käsitsi kontrollitud ja iga nähtuse segmentide jaoks on loodud lisatasandid. (CC)V̅C-struktuuriga sõnades on märgendatud 3. tasandile pikk vokaal, milles on määratud siire ehk üleminek konsonandile, lõpukonsonant (vajadusel palatalisatsioonimärgiga ´). Varieeruva vältega sõnades on märgendatud 4. tasandile sõna pearõhulise silbi tuum (V1), kooda olemasolul kooda (C1) ning järgneva silbi tuum (V2). Sõnaalguline h märgendatud 5. tasandile, hääliku puudumist märgib h0.

Piits

You don’t have the permission to edit this resource.